راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

کاربران
 • پسوند:   psd   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   ico   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   pdf   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   gif   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   7z   — حجم:   2 MB
queue